Review Đèn soi tai nhỏ CK-907A

Đèn soi tai được thiết kế đặc biệt dành cho mục đích chẩn đoán y khoa tổng quát. Sản phẩm được cải tiến chất lượng tập trung cao cường độ của luồng ánh sáng và công tác chỉnh loại chạm. Có thể điều chỉnh độ tập trung của bóng đèn, đặc biệt có kiến soi tai nhỏ kèm theo.