Review Que thử đường huyết máy đo Sapphire Plus (25 que)

Que thử đường huyết dành cho máy đo đường huyết Sapphire Plus. Nhỏ gọn, tiện lợi dễ dàng sử dụng, mang theo, cho kết quả chính xác.